wat is nah aandoening

wat is nah aandoening

Inhoudsopgave artikel

Een NAH-aandoening, ook wel bekend als Niet-Aangeboren Hersenletsel, is een aandoening die ontstaat door een beschadiging van de hersenen na de geboorte. Het kan veroorzaakt worden door een beroerte, een ongeval, een tumor of andere oorzaken. Zo’n aandoening kan iemands leven ingrijpend veranderen.

In dit artikel leggen we uit wat een NAH-aandoening precies is en hoe het het dagelijks leven kan beïnvloeden. We bespreken ook de mogelijkheden voor revalidatie en herstel.

Lees verder om meer te weten te komen over deze complexe aandoening en de impact ervan op het leven van de getroffen persoon.

Hersenletsel en niet-aangeboren hersenletsel

Hersenletsel is een aandoening die optreedt wanneer er schade is aan de hersenen. Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals een traumatisch letsel door een ongeluk of een beroerte. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verwijst naar hersenletsel dat optreedt na de geboorte en niet het gevolg is van erfelijke factoren of aangeboren afwijkingen.

De impact van hersenletsel kan variëren van mild tot ernstig, en het kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven van een persoon. Het kan invloed hebben op verschillende functies, zoals motorische vaardigheden, spraak, geheugen, aandacht, en emotionele regulatie.

Hersenletsel kan leiden tot ingrijpende veranderingen in het leven van een persoon. Het kan de manier waarop iemand denkt, beweegt, communiceert en emoties ervaart beïnvloeden. Het is belangrijk om bewust te zijn van de impact van hersenletsel en de behoefte aan ondersteuning en zorg.

Een belangrijk onderscheid bij hersenletsel is het verschil tussen aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel. Aangeboren hersenletsel verwijst naar schade die tijdens de zwangerschap of bij de geboorte is ontstaan, terwijl niet-aangeboren hersenletsel zich op enig moment na de geboorte kan voordoen.

Het is essentieel om het verschil tussen deze twee vormen van hersenletsel te begrijpen, aangezien ze verschillende oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden kunnen hebben. Het identificeren en erkennen van niet-aangeboren hersenletsel is van groot belang om de juiste ondersteuning en zorg te bieden aan personen die hiermee te maken hebben.

Gevolgen van hersenletsel

Na hersenletsel kunnen er verschillende gevolgen optreden die het dagelijks leven van een persoon kunnen beïnvloeden. Deze gevolgen kunnen zowel fysiek als cognitief zijn, en kunnen ook leiden tot gedragsveranderingen. Het is belangrijk om deze gevolgen te begrijpen, zodat er passende ondersteuning en behandeling geboden kan worden.

Cognitieve stoornissen

Een veelvoorkomend gevolg van hersenletsel zijn cognitieve stoornissen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot problemen met het geheugen, de aandacht, concentratie, taalvaardigheid en het vermogen om informatie te verwerken. Het kan ook moeilijk zijn om nieuwe vaardigheden te leren of taken uit te voeren die voorheen gemakkelijk waren.

Fysieke beperkingen

Hersenletsel kan ook fysieke beperkingen veroorzaken. Dit kan variëren van zwakte of verlamming in bepaalde spieren tot problemen met evenwicht, coördinatie en motorische vaardigheden. Deze beperkingen kunnen het vermogen om zelfstandig te functioneren en dagelijkse activiteiten uit te voeren beïnvloeden.

Gedragsveranderingen

Gedragsveranderingen zijn een ander mogelijk gevolg van hersenletsel. Dit kan zich uiten in stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, impulsief gedrag, emotionele labiliteit en veranderingen in sociale interactie. Het kan ook zijn dat iemand moeite heeft om emoties te reguleren of problemen ervaart met het aanpassen aan veranderingen in zijn of haar omgeving.

Hersenbeschadiging en hersenschade

Een hersenbeschadiging is een ernstig letsel aan de hersenen dat kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals een trauma, beroerte of infectie. Deze beschadiging kan leiden tot blijvende veranderingen in de hersenstructuur en functie, wat hersenschade wordt genoemd.

Bij een hersenbeschadiging kunnen verschillende delen van de hersenen worden aangetast, waardoor de normale werking ervan verstoord wordt. Dit kan leiden tot diverse problemen, zoals motorische beperkingen, cognitieve stoornissen en emotionele veranderingen.

De hersenen zijn een complex orgaan dat verantwoordelijk is voor het reguleren van verschillende lichaamsfuncties en het uitvoeren van cognitieve processen. Wanneer er sprake is van een hersenbeschadiging, kunnen deze functies worden verstoord, waardoor een breed scala aan symptomen en gevolgen kan ontstaan.

hersenbeschadiging

Een hersenbeschadiging kan leiden tot verschillende vormen van hersenschade, afhankelijk van de locatie en de ernst van het letsel. Het is belangrijk om te begrijpen dat hersenschade niet altijd direct zichtbaar is en dat de gevolgen ervan vaak langdurig en complex kunnen zijn.

Hersenbeschadiging kan leiden tot veranderingen in de motoriek, spraak, geheugen, concentratievermogen, emoties en gedrag. Deze veranderingen kunnen variëren van mild tot ernstig en hebben vaak een grote impact op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

Het herstellen van hersenbeschadiging en het verminderen van de gevolgen van hersenschade vereist vaak een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende medische professionals betrokken zijn, zoals neurologen, fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen.

In de volgende secties zullen we dieper ingaan op de specifieke cognitieve stoornissen, fysieke beperkingen en gedragsveranderingen die kunnen optreden na een hersenbeschadiging, evenals de mogelijkheden voor revalidatie, behandeling en ondersteuning.

Cognitieve stoornissen na hersenletsel

Na hersenletsel kunnen verschillende cognitieve stoornissen optreden, wat de informatieverwerking en cognitieve functies van het brein kan beïnvloeden. Deze stoornissen kunnen variëren in ernst en impact hebben op verschillende aspecten van het dagelijks functioneren.

Geheugenproblemen

Een veelvoorkomend cognitief probleem na hersenletsel zijn geheugenproblemen. Dit kan zich uiten in moeilijkheden met het onthouden van nieuwe informatie, zoals namen, afspraken of recente gebeurtenissen. Ook kan het moeilijk zijn om informatie op te halen uit het geheugen en zich te herinneren wat er eerder is gebeurd.

Concentratieproblemen

Hersenletsel kan ook leiden tot problemen met de concentratie. Mensen kunnen moeite hebben om de aandacht bij een taak te houden, snel afgeleid raken, of moeite hebben om zich te focussen op specifieke taken. Dit kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten bemoeilijken en invloed hebben op werk, studie of sociale interacties.

“Het is alsof er een mist in mijn hoofd zit. Ik kan me moeilijk concentreren en vergeet vaak wat ik aan het doen was.” – Anna, een persoon met cognitieve stoornissen na hersenletsel.

Naast geheugenproblemen en concentratieproblemen kunnen er ook andere cognitieve stoornissen optreden na hersenletsel, zoals problemen met het plannen en organiseren van taken, verminderd inzicht en probleemoplossend vermogen, en moeilijkheden met taal en communicatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat de precieze aard en ernst van de cognitieve stoornissen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie en de ernst van het hersenletsel.

Fysieke beperkingen na hersenletsel

Na een hersenletsel kunnen er verschillende fysieke beperkingen optreden. Deze beperkingen kunnen het dagelijks functioneren aanzienlijk beïnvloeden en leiden tot uitdagingen op het gebied van mobiliteit en zelfstandigheid.

Een veelvoorkomende fysieke beperking na hersenletsel is verlamming. Dit kan variëren van gedeeltelijke verlamming van bijvoorbeeld een arm of been tot volledige verlamming aan één zijde van het lichaam. Dit heeft invloed op de bewegingsmogelijkheden en kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten bemoeilijken.

Daarnaast kunnen evenwichtsproblemen optreden als gevolg van het hersenletsel. Dit kan leiden tot problemen bij het staan, lopen en coördineren van bewegingen. Het kan ook het risico op vallen verhogen, wat de veiligheid van de persoon met het letsel beïnvloedt.

Omgaan met fysieke beperkingen na hersenletsel vereist vaak revalidatie en aanpassingen in het dagelijks leven. Fysiotherapie kan bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van mobiliteit en het herstellen van spierkracht. Ergotherapie kan helpen bij het vinden van oplossingen en hulpmiddelen om dagelijkse activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat fysieke beperkingen na hersenletsel per persoon kunnen verschillen. De ernst en duur van de beperkingen kunnen afhangen van factoren zoals de locatie en omvang van het hersenletsel, evenals de individuele gezondheid en conditie.

“Na mijn hersenletsel had ik moeite met lopen en mijn evenwicht was volledig verstoord. Dankzij intensieve fysiotherapie en ondersteuning ben ik erin geslaagd om mijn mobiliteit te verbeteren en weer zelfstandig te kunnen bewegen.” – Anja

Het omgaan met fysieke beperkingen na hersenletsel kan een uitdaging zijn, maar met de juiste ondersteuning en behandeling zijn er vaak mogelijkheden voor verbetering en herstel. Het is belangrijk om samen te werken met een multidisciplinair team van zorgverleners om de beste aanpak te bepalen en de meest passende behandeling en ondersteuning te ontvangen.

Gedragsveranderingen na hersenletsel

Naast fysieke en cognitieve veranderingen kunnen er ook gedragsveranderingen optreden na hersenletsel. Deze veranderingen kunnen variëren van subtiele verschuivingen in gedrag tot meer uitgesproken gedragsproblemen.

Gedragsveranderingen worden vaak veroorzaakt door de beschadiging van specifieke delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van emoties, impulscontrole en sociaal gedrag. Hierdoor kunnen mensen met hersenletsel veranderingen ervaren in hun persoonlijkheid, emotionele reacties en sociale interacties.

gedragsveranderingen

Het is belangrijk op te merken dat gedragsveranderingen na hersenletsel sterk kunnen variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld prikkelbaarheid en stemmingswisselingen ervaren, terwijl anderen impulsief gedrag vertonen dat ze voorheen niet vertoonden.

Veelvoorkomende gedragsveranderingen na hersenletsel:

 • Emotionele labiliteit: wisselende stemmingen, emotionele uitbarstingen en overgevoeligheid voor prikkels.
 • Verlies van empathie en inlevingsvermogen: moeite hebben om de gevoelens of behoeften van anderen te begrijpen.
 • Impulsiviteit: moeite hebben met het beheersen van impulsen, wat kan leiden tot risicovol gedrag.
 • Sociale ongepastheid: moeite hebben met het aanpassen aan sociale normen en het begrijpen van sociale cues.
 • Lusteloosheid en apathie: gebrek aan interesse of motivatie om activiteiten te ondernemen.

“Gedragsveranderingen na hersenletsel kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen en hun relaties met anderen. Het is belangrijk om deze veranderingen te begrijpen en de juiste ondersteuning te bieden.”

Het is essentieel dat mensen met gedragsveranderingen na hersenletsel de juiste behandeling en ondersteuning krijgen. Dit kan bestaan uit gedragstherapie, emotionele ondersteuning en het aanleren van strategieën om met veranderd gedrag om te gaan. Deskundigen op het gebied van hersenletsel kunnen helpen bij het identificeren van specifieke gedragsveranderingen en het opstellen van een behandelplan op maat.

Revalidatie na NAH aandoening

Na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is revalidatie vaak een belangrijk onderdeel van het herstelproces. Revalidatie kan helpen bij het verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van leven na een NAH aandoening. Er zijn verschillende mogelijkheden voor revalidatie, afhankelijk van de specifieke behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Tijdens de revalidatieperiode werken verschillende zorgverleners samen om de patiënt te ondersteunen bij het herwinnen van verloren vaardigheden en het aanleren van nieuwe strategieën om te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Het revalidatieteam kan bestaan uit onder andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neuropsychologen en maatschappelijk werkers.

De revalidatie kan zich richten op verschillende aspecten, zoals cognitieve functies, fysieke mogelijkheden, spraak- en taalvaardigheden, en emotioneel welzijn. Door middel van specifieke oefeningen, therapieën en trainingen kan de patiënt werken aan herstel en het vergroten van de zelfstandigheid.

Revalidatie na een NAH aandoening vereist geduld en doorzettingsvermogen, zowel van de patiënt als van het revalidatieteam. Het is een intensief proces, maar met de juiste ondersteuning en begeleiding kunnen er positieve resultaten worden behaald.

Hulpmiddelen en technologieën

Tijdens de revalidatie kunnen hulpmiddelen en technologieën van onschatbare waarde zijn om het herstelproces te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelen, looprekken, spraakondersteunende apparatuur en speciale software voor cognitieve training. Deze hulpmiddelen kunnen helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de communicatie- en mobiliteitsvaardigheden.

Multidisciplinaire aanpak

Een belangrijk aspect van revalidatie na een NAH aandoening is de multidisciplinaire aanpak. Door verschillende disciplines samen te laten werken, kan er een holistisch behandelplan worden opgesteld dat aansluit bij de individuele behoeften van de patiënt. Deze aanpak zorgt ervoor dat er op alle vlakken van het functioneren wordt gewerkt aan herstel en verbetering.

Revalidatie na een NAH aandoening is maatwerk, waarbij wordt gekeken naar de specifieke situatie en mogelijkheden van de persoon. Het doel van de revalidatie is om de persoon zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en de kwaliteit van leven te verbeteren. Met de juiste begeleiding en hulpmiddelen kan er veel vooruitgang worden geboekt in het herstelproces.

 • Revalidatie kan helpen bij het verbeteren van het functioneren na een NAH aandoening.
 • Hulpmiddelen en technologieën zijn waardevol ter ondersteuning van het herstelproces.
 • Een multidisciplinaire aanpak zorgt voor een holistisch behandelplan.
 • Individuele behoeften worden meegenomen in het revalidatietraject.

Herstel en mogelijkheden voor behandeling

Na het ervaren van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is herstel mogelijk. Er zijn verschillende behandelmethoden en mogelijkheden beschikbaar om het herstelproces te ondersteunen en te bevorderen.

Behandelmethoden voor herstel

Er zijn verschillende effectieve behandelmethoden die kunnen worden gebruikt om het herstel na een NAH-aandoening te bevorderen. Enkele veelvoorkomende behandelmethoden zijn:

 1. Logopedie: Voor personen die moeite hebben met spraak, taal of slikken kan logopedie helpen om de communicatieve vaardigheden te verbeteren en het slikken te vergemakkelijken.
 2. Fysiotherapie: Fysiotherapie richt zich op het verbeteren van mobiliteit, coördinatie en fysieke kracht na een NAH-aandoening. Door middel van gerichte oefeningen, kan fysiotherapie helpen om de fysieke beperkingen te verminderen.
 3. Ergotherapie: Ergotherapie helpt bij het herwinnen van zelfstandigheid en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten na een NAH-aandoening. Door middel van activiteitentraining en advies over hulpmiddelen kan ergotherapie de kwaliteit van leven verbeteren.

Mogelijkheden voor herstel

Het herstel na een NAH-aandoening kan variëren van persoon tot persoon. Het is belangrijk om te beseffen dat herstel een individueel proces is en dat het tijd kan kosten. Met de juiste behandeling en ondersteuning kunnen echter positieve veranderingen en verbeteringen worden bereikt. Enkele mogelijkheden voor herstel zijn:

 • Revalidatieprogramma’s: Gespecialiseerde revalidatieprogramma’s bieden intensieve en multidisciplinaire zorg om het herstelproces te ondersteunen. Deze programma’s kunnen therapieën combineren, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologische begeleiding.
 • Ondersteuning vanuit het sociale netwerk: Familie, vrienden en andere dierbaren spelen een essentiële rol bij het herstel na een NAH-aandoening. Hun steun en begrip kunnen bijdragen aan het emotionele welzijn en versterken van de veerkracht.
 • Zelfmanagement: Het aanleren van strategieën en technieken om met de gevolgen van een NAH om te gaan, kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van het herstel. Het ontwikkelen van zelfmanagementvaardigheden kan helpen bij het navigeren door het dagelijkse leven en het herwinnen van onafhankelijkheid.

“Na een niet-aangeboren hersenletsel is herstel mogelijk met de juiste behandeling en ondersteuning. Door middel van behandelmethoden zoals logopedie, fysiotherapie en ergotherapie, evenals revalidatieprogramma’s en zelfmanagement, kan het herstelproces worden bevorderd.”

Ondersteuning en zorg na een NAH aandoening

Na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aandoening is het belangrijk om de juiste ondersteuning en zorg te bieden aan zowel de persoon met de aandoening als aan hun mantelzorgers. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar die kunnen helpen bij het leven met een NAH aandoening.

Om te beginnen is er gespecialiseerde professionele zorg beschikbaar voor mensen met een NAH aandoening. Dit kan variëren van medische zorg en revalidatie tot psychologische ondersteuning en therapie. Door deze vormen van zorg kan de persoon met de aandoening werken aan herstel, het verbeteren van hun functioneren en het omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.

Daarnaast is er ook ondersteuning voor mantelzorgers. Zij spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van mensen met een NAH aandoening en kunnen zelf ook behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld terecht bij professionele zorgverleners voor advies, begeleiding en emotionele ondersteuning. Dit kan hen helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van het zorgen voor iemand met een NAH aandoening.

Naast professionele zorg en ondersteuning zijn er ook verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten voor mensen met een NAH aandoening en hun mantelzorgers. Deze organisaties bieden informatie, advies, trainingen en sociale activiteiten. Het is raadzaam voor mensen met een NAH aandoening en hun mantelzorgers om contact op te nemen met deze organisaties om gebruik te maken van hun diensten en om in contact te komen met lotgenoten.

FAQ

Wat is een NAH aandoening?

Een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) aandoening is een verzamelterm voor alle vormen van hersenletsel die ontstaan na de geboorte. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een ongeval, beroerte of hersentumor. Een NAH aandoening kan verschillende gevolgen hebben voor het dagelijks leven en functioneren.

Wat is het verschil tussen hersenletsel en niet-aangeboren hersenletsel?

Hersenletsel is de overkoepelende term voor alle schade aan de hersenen, ongeacht of het aangeboren of niet-aangeboren is. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) verwijst specifiek naar hersenletsel dat na de geboorte is ontstaan, in tegenstelling tot aangeboren hersenletsel dat al aanwezig is bij de geboorte.

Wat zijn de gevolgen van hersenletsel?

Hersenletsel kan leiden tot verschillende gevolgen, zoals cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld problemen met geheugen en concentratie), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld verlamming of evenwichtsproblemen) en gedragsveranderingen (bijvoorbeeld stemmingswisselingen en impulsief gedrag).

Wat gebeurt er precies bij een hersenbeschadiging?

Bij een hersenbeschadiging wordt er schade toegebracht aan de hersenen, wat leidt tot een verstoring in de normale werking van de hersencellen. Deze schade kan verschillende vormen en oorzaken hebben, zoals een trauma, zuurstofgebrek of een infectie.

Welke cognitieve stoornissen kunnen optreden na hersenletsel?

Na hersenletsel kunnen verschillende cognitieve stoornissen ontstaan, zoals problemen met het geheugen, de aandacht, het denken, de taal en het plannen en organiseren. Deze stoornissen kunnen het dagelijks functioneren ernstig beïnvloeden.

Wat voor fysieke beperkingen kunnen optreden na hersenletsel?

Na hersenletsel kunnen diverse fysieke beperkingen ontstaan, zoals verlamming, evenwichtsproblemen, spierzwakte of coördinatieproblemen. Deze beperkingen kunnen de mobiliteit en zelfstandigheid van de persoon beïnvloeden.

Welke gedragsveranderingen kunnen optreden na hersenletsel?

Hersenletsel kan leiden tot veranderingen in het gedrag en de emoties van een persoon. Voorbeelden hiervan zijn stemmingswisselingen, agressie, impulsiviteit, prikkelbaarheid en sociaal ongepast gedrag.

Wat zijn de mogelijkheden voor revalidatie na een NAH aandoening?

Na een NAH aandoening kan revalidatie een belangrijke rol spelen in het herstel en de verbetering van het functioneren. Dit kan onder andere bestaan uit fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, neuropsychologie en re-integratiebegeleiding.

Welke behandelmethoden en mogelijkheden voor herstel zijn er na een NAH aandoening?

Na een NAH aandoening zijn er verschillende behandelmethoden en mogelijkheden voor herstel beschikbaar, afhankelijk van de aard en ernst van het letsel. Dit kan onder andere bestaan uit medicatie, fysieke oefeningen, educatie, psychotherapie en ondersteuning van een multidisciplinair behandelteam.

Welke ondersteuning en zorg is er beschikbaar na een NAH aandoening?

Na een NAH aandoening is er diverse ondersteuning en zorg beschikbaar. Dit kan bestaan uit thuiszorg, begeleid wonen, dagbesteding, sociaal maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning bij het regelen van praktische zaken en familieondersteuning.

Deel dit artikel op je socials